I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Bærekraftsstrategi

I Norske Backer jobber vi aktivt for å bidra med å redusere klimaavtrykket. Vi tar bærekraftig utvikling på alvor, og er opptatt av å ta vare på samfunnet og miljøet rundt oss. Vi har produkter og tjenester som er basert på bruk av elektrisitet som oppvarming, fremfor fossile energikilder som eksempelvis gass og kull. Med andre ord vil våre produkter gi et mindre klimaavtrykk, dersom det brukes fornybar energi til strøm heller enn fossil energi. Selv bruker vi i all hovedsak elektrisitet som oppvarming i våre lokaler.

FN definerer bærekraftig utvikling som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Vi ønsker å hjelpe andre virksomheter med denne overgangen, og tilbyr tjenesten Backer Switch for deg som ønsker å gå fra fossile energikilder til oppvarmingsløsninger basert på mer fornybar energi.

> Les mer om Backer Switch her

Eksempel fra tidligere kunde: Kunden hadde et energiforbruk på 46 250 kWh per år på en av gassbrennerne i sitt anlegg. Fotavtrykket for denne ene gassbrenneren tilsvarte 0,22 kgCO2e per kWh. Ved å gå over til strøm, ble det nye avtrykket 0,03 kgCO2e per kWh. Kunden reduserte klimaavtrykket sitt med 8,79 tonn CO2 per år bare ved å bytte ut én gassbrenner!

I vårt arbeid med bærekraftig utvikling, har vi utarbeidet en femårig bærekraftsstrategi som skal gå fra 2023 til 2028. For å bidra til å nå FNs bærekraftsmål har vi i utarbeidelsen av strategien gått nøye gjennom eksisterende drift, og ut fra dette utarbeidet flere konkrete tiltak og mål som vi skal nå innen 2028.

Vi har også satt opp en detaljert tiltaksplan, hvor vi har fordelt ansvaret på ulike ansatte, og har kategorisert tiltakene i kategoriene energibruk, materialer, leverandører, klima og menneske og samfunn. Noen av tiltakene er allerede gjennomført, som for eksempel installering av el-billadere, oppsamling av leveringer, tiltak for kildesortering ved å etablere gjenvinningsstasjoner i fabrikken, og bevisstgjøring om energibruk og sparing.

> Du kan se tiltaksplanen vår ved å klikke her

> Se Bærekraftsrapporten for 2023 her

Målene våre er at vi ønsker å endre energibruken vår gjennom å blant annet installere solcellepanel og varmepumper. Vi skal endre materialbruket vårt, gjennom bedre materiellutnyttelse, reduksjon av plast, papp og papir, og bruke mer gjenvunnet materialer. Vi skal gå gjennom vår maskinpark og oppgradere til bedre energistyring. Vi skal undersøke leverandører arbeid med bærekraftig utvikling og hvilke muligheter som finnes for mer miljøvennlige transportmidler.

Våre interne mål har vi koblet mot FNs bærekraftsmål, slik at vi er sikre på at vi faktisk bidrar til måloppnåelse av disse! Vi har valgt ut fire av bærekraftsmålene som vi vet vi kan bidra på.

 

 

Som en del av vårt arbeid for å redusere vårt klimaavtrykk, har vi forpliktet oss til Science Based Target initative (SBTi), hvor vi har forpliktet oss til å redusere vårt utslipp med 40% innen 2030. Science Based Target initiative er et samarbeid mellom CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature. SBTi hjelper organisasjoner med å finne ut hvor mye og raskt klimagassutslippet må reduseres for å hindre at den globale oppvarmingen overstiger 1,5 graders målet for mye.

Vi i Norske Backer synes det er viktig at hele virksomheten er involvert i bærekraftsarbeidet – det er ikke en enpersons-jobb! Vi har derfor gjennomført interne bærekraftskurs for å øke kunnskapen til alle ansatte om bærekraftig utvikling og klimaendringene. I tillegg har vi etablert et bærekraftsråd som består av ansatte fra ulike deler av virksomheten, og et bærekraftsteam som består av ledelsen og enkelte andre ansatte som har egne ansvarsområder som IT og innkjøp. Så langt har dette bidratt til gode innspill fra ulike hold, og et samarbeid gjennom hele virksomheten. Vår helt nye gjenvinningsstasjon i fabrikken er et resultat av bærekraftsrådet.

Vi ønsker å være åpne om vårt arbeid, og deler derfor bærekraftsstrategien og vår fremgang med dere!

Har du spørsmål om bærekraft?