Salgs- og leveringsbetingelser

1. Innledning

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder fullt ut ved samtlige tilbud, salg og fremtidige leveranser, dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøperens eventuelle innkjøpsvilkår vil ikke bli stilltiende vedtatt av Norske Backer AS. 

2. Tilbud og informasjon om produkter og pris

Ethvert tilbud er uforbindtlig, idet avtale sluttes ved ordrebekreftelse fra Norske Backer AS. Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er veiledende. Kjøperen har ansvar og risiko for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for hans behov. 

3. Tegninger mv.

Tegninger, tekniske beskrivelser mv. som en part overlater til en annen før eller etter avtalens inngåelse, forblir den opprinnelige eiers eiendom og må ikke uten skriftlig samtykke utleveres til – eller bringes til tredjemanns kunnskap, og må heller ikke benyttes i strid med Norske Backers interesse.

4. Dokumentasjon

Norske Backers standard dokumentasjon er inkludert i prisen, og inneholder følgende dokumenter: 

a) General Arrangement Drawing 

b) Termination Drawings 

c) Heater Data Sheets 

d) Installation, Operation & Maintenance Manual 

e) Declaration of Confirmity 

f) Ex/Atex Certificate 

g) Factory Acceptance Test Report

Dokumentasjon utover dette, faktureres separat. 

5. FAT (Factory Acceptance Test)

FAT som ikke er avtalt på forhånd, faktureres for medgått tid etter gjeldende timepriser

6. Salgsgjenstanden

Siste utgave av angitt standard gjelder i original og uavkortet stand. Er gjenstanden ikke bestilt etter standard eller med angitte kvalitetssifre, leveres gjenstanden uten ansvar for spesielle kvalitetssifre. Eventuelt tilleggsutstyr eller spesiell utrustning og annen tilpasning til kjøpers behov må særskilt spesifiseres av ham, og bekreftes særskilt av Norske Backer AS.

7. Priser og emballasje

Prisene gjelder: FCA, Norske Backer, Jostein Svendheimsveg 8, 2212 Kongsvinger,Incoterms 2010, EKSKLUSIVE emballasje og merverdiavgift. For emballasje som ikke tas i retur, debiteres selvkostpris. Standard paller og karmer kan returneres innen 2 måneder fritt levert vår fabrikk, og krediteres til avtalt pris.

8. Tilleggsfakturering

Etter ordrebekreftelse er mottatt og dokumentasjon er godkjent, er det i utgangspunktet ikke anledning til å gjøre endringer på ordren. Er det allikevel nødvendig, medfører dette et TILLEGG, og faktureres etter følgende satser: 

Endring av ordre før produksjonsstart: 

a) Endring av dokumentasjon (tegninger, koblingsskjemaer og lignende), faktureres gjeldende timepriser for medgått tid. 

b) Materialer som er bestilt fra underleverandør og ikke kan stoppes/returneres, faktureres i sin helhet inkl. frakt. 

Endring av ordre etter produksjonsstart: 

a) Endring av dokumentasjon (tegninger, koblingsskjemaer og lignende), faktureres etter gjeldende timepriser for medgått tid. 

b) Materialer som er bearbeidet, faktureres i sin helhet. 

Materialer som er bestilt fra underleverandør og ikke kan stoppes/returneres, faktureres i sin helhet. 

c) Endring som medfører stopp i produksjonen, tillegg faktureres 3 % per dag av ordrens verdi, med inntil 3 dager. 

Endring av ordre vil medføre forskyving av leveringsdato. 

Endring av ordre vil medføre forskyvning av leveringsdato. 

9. Transport

Transport skjer for kjøpers regning og risiko. Norske Backer tar ikke ansvar for skader som har oppstått under transport. 

10. Fakturering

Fakturaen dateres den dagen varen sendes fra Norske Backer. Utstedelsesdatoen legges til grunn for merverdiavgiftberegningen. 

11. Kvamtum

Kjøper er forpliktet til å akseptere den normalavvikelse som oppstår ved tilvirkning. Over-/underleveranser kan avvike maksimalt 10 % av bestilt kvantum, dersom annet ikke er avtalt mellom kjøper og Norske Backer. 

12. Leveringstid

Den oppgitte leveringstiden er veiledende dersom det ikke uttrykkelig er avtalt fast leveringstid. 

Leveringstidspunkt forskyves dersom: 

a) Eventuelle nødvendige offentlige lisenser ikke foreligger som forutsatt. 

b) Norske Backer ikke har fått de nødvendige tekniske data fra kjøper. 

c) Eventuelle forskuddsbetaling ikke er mottatt.

Leveringstidspunkt er den dag varen er klar for forsendelse fra selger eller den leverandør hvor ordren er plassert. Norske Backer er ikke ansvarlig for overskridelse av veiledende leveringstid. 

13. Retur

Retur av varen skal alltid avtales på forhånd. 

a) Standardmateriell krediteres kjøper netto fakturabeløp minus 25 % 

b) Feilekspedert standardmateriell krediteres eller erstattes med annet materiell. 

c) Feilbestilt spesialmateriell krediteres ikke. 

d) Skaffevarer som ikke kan lagerføres av Norske Backer AS tas ikke i retur uten at dette aksepteres av underleverandør. 

Ved alle returer skal varen være i en slik stand at varen skal kunne selges uten ekstra kostnader. Retur foretas på Norske Backers bekostning, kun dersom det foreligger feil fra vår side, f.eks. feilekspedering, fabrikasjonsfeil eller lignende. 

14. Salgspant

Norske Backer har salgspant i varen inntil salgssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Jf. Panteloven av 8/2-1980.

15. Betalingsbetingelser

Norske Backer har salgspant i varen inntil salgssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Jf. Panteloven av 8/2-1980.

16. Reklamasjon

Norske Backer tilbyr en rekke logistikkløsninger og har en fleksibel og kundeorientert innstilling, som gjør at vi kan leve opp til våre kunders krav og behov. Når det gjelder kontrakter og avtaler, henviser vi til og følger Incoterms 2010. Vi kan også tilby kundetilpassede løsninger for pakking og levering, for å gjøre det enklere for våre kunder og påvirke miljøet så lite som mulig. Vi kan til og med tilby lagerlokaler ved behov.

Vi tar din suksess på alvor!

17. Force majeure

Kjøper kan ikke heve kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning hvor forsinkelsen skyldes forhold utenfor Norske Backers mulighet for avvergelse.

18. Garanti

Norske Backer generelle garanti er 12 måneder fra leveringsdato, og gjelder for materiell og produksjonstekniske feil.

19. Voldgift

Oppstår det tvist mellom partene, avgjøres denne med voldgift etter norsk prosessuell og materiell rett ved Norske Backers verneting.