+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Science Based Targets initiative har godkjent våre kortsiktige forskningsbaserte reduksjonsmål!

28% reduksjon i CO2-utlipp i 2023!

Etter en stund med noen små «hick-ups» kan vi endelig dele at vi i juni 2023 forpliktet oss til, og fikk godkjent våre kortsiktige mål av, Science Based Targets initiative (SBTi). Vi forpliktet oss, som et SME (small and medium enterprise), til å redusere vårt utslipp i scope 1 og 2 med 40% innen 2030. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel for andre virksomheter som også ønsker å redusere sitt CO2-utslipp. Vi i Norske Backer ser viktigheten av å ta tak i utslippene våre før det er for sent, og dette gjorde at vi valgte å sette et forskningsbasert mål, som vi vet vil bidra til en reduksjon av verdens totale CO2-utslipp.

Vi i Norske Backer er stolte over å kunne fortelle at vi har redusert vårt CO2-utslipp i 2023 med hele 28% på scope 1 og 2! Med denne reduksjonen i 2023 er vi allerede, etter bare første året, godt over halvveis på veien!

Science Based Targets initiative (SBTi) oppsto gjennom et samarbeid mellom CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature. Målet til SBTi er å hjelpe og vise virksomheter og organisasjoner hvor mye og hvor raskt utslippet må reduseres for å unngå de verste klimaendringene.

Et viktig grunnlag for at SBTi ble etablert, er at verdens regjeringer, gjennom Parisavtalen, forpliktet seg til å innføre tiltak for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader over før-industrielt nivå. Dersom dette skal være et mulig mål å nå, må klimagassutslippet være halvert innen 2030, og være redusert til netto-null innen 2050.

Norges regjering har satt et mål om å redusere klimagassutslippet med 50-55% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Dette er et mål vi i Norske Backer ønsker å være med å jobbe for å nå. Derfor har vi forpliktet oss – gjør det dere også!

Scope 1 og 2

Scope 1 er våre direkte utslipp, med andre ord utslipp som er knyttet til noe vi eier selv. Her inngår blant annet utslipp fra våre egne firmabiler eller produksjon. Vårt utslipp i scope 1 i 2022 var 85,19 tCO2e, noe som i all hovedsak kommer fra fossilt drivstoff og ulike gasser brukt i produksjon. Her har vi redusert utslippet vårt med 17,86 tCO2e til 67,33 tCO2e i 2023.

Scope 2 omhandler vårt energiforbruk, altså vårt strøm- og fjernvarmebruk. Selv om vi produserer fornybar energi her i Norge, vil det likevel være utslipp fra utbygging, vedlikehold og drift, som vil bli fordelt ut på forbrukerne.

I 2022 hadde vi et utslipp på 34,83 tCO2e i scope 2. Dette har vi redusert med 16,19 tCO2e, og vi landet dermed i 2023 på et utslipp på 18,64 tCO2e. Vi har fått til denne reduksjonen fordi vi har hatt en gjennomgang på vår maskinpark og gjort noen nødvendige oppgraderinger, som har bidratt til et lavere energiforbruk. I tillegg har vi hatt et fokus på å redusere forbruket på både strøm og fjernvarme, og hatt konkrete tiltak som skal bidra til dette, slik som eksempelvis å redusere varme på kontorene, skru av pc-er og lys når vi drar, og flere mindre tiltak.

Du kan lese mer om de ulike scopene her.

Bærekraftsstrategi og tiltaksplan for videre arbeid med Science Based Target initiative

Vi har allerede lagt planene klare for hvordan vi skal jobbe videre med bærekraftig utvikling og videre reduksjon i 2024 i henhold til vår bærekraftsstrategi. Vi jobber videre med tiltaksplanen vi satte opp for 2023, med tiltakene vi ikke kom i havn med i fjor, grunnet kapasitet og fordi noen tiltak krevde mer undersøkelse. I tillegg har vi også lagt til noen flere tiltak som vi synes er viktige å jobbe mer med i henhold til vårt bærekraftsarbeid.

Vi i Norske Backer synes også det er viktig å få med andre industrielle virksomheter på lasset, for å redusere det totale CO2 utslippet. Vi har derfor utviklet tjenesten Backer Switch, hvor vi kan hjelpe andre virksomheter med å redusere deres utslipp. Dette kan vi gjøre ved å bidra til at overgangen fra fossile oppvarmingsløsninger til elektriske blir lettere, billigere og mindre ressurskrevende. Vi streber etter å finne løsninger hvor virksomheten bare trenger å bytte det mest avgjørende for å gå over til strøm, og ikke måtte bytte hele anlegget sitt.